Privacybeleid Droomgesprek

Droomgesprek is een bureau voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Droomgesprek worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en behandelen deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. Droomgesprek handelt voor wat die persoonsgegevens betreft ook in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP).  

1 Doelstelling

  • Het vastleggen van privacygevoelige informatie ten behoeve van onze klanten tijdens de uitvoering van opdrachten; 

2 De volgende persoonsgegevens worden mogelijk door Droomgesprek verwerkt

  • Persoonsgegevens die door een betrokkene zelf persoonlijk zijn verstrekt. Tijdens een bespreking of bijeenkomst, telefonisch of digitaal, zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer; 
  • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
  • nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer; 
  • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer; 
  • gegevens die betrekking hebben op de organisatie of op de aard en het verloop van de opdracht; 
  • gegevens van door Droomgesprek ingezette begeleiders, voor zover van toepassing;

3 Verstrekking van persoonsgegevens

Droomgesprek deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij de opdrachtgever of deelnemer zijn toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie).

4 Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

Droomgesprek bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, uiterlijk 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

5 Wijzigingen in het Privacybeleid

Droomgesprek kan dit Privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie zal steeds op onze website worden gepubliceerd.

6 Vragen of klachten

U heeft het recht om Droomgesprek te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of over te dragen en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Droomgesprek door een email bericht te sturen naar info@droomgesprek.nl.

Bij verdere vragen of klachten kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509  AJ Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.